نماینده مردم فهیم مشگین شهر
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٦/٢۳

ماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی:

سازماندهی اشتغال موجب رونق و دستیابی به اقتصاد مقاومتی می‌شود
نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: سازماندهی اشتغال و رفع بیکاری موجب رونق منطقه، ارزش افزوده بالا و دستیابی به اقتصاد مقاومتی در منطقه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، ولی ملکی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح پروژه‌های کشاورزی در شهرستان مشگین‌شهر اظهار کرد: با استعدادیابی‌های به موقع می‌توان از تمامی ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود منطقه در رونق اقتصادی و رفع معضل بیکاری قدم‌های مثبتی برداشت.

وی گفت: دستیابی به درآمد، بهره‌وری  و نگه داشتن جوانان در منطقه این است که راهکارهایی اندیشیده شود که به واسطه آن بتوانیم با محفوظ داشتن منویات مقام معظم رهبری حداکثر استفاده را از منابع خدادادی منطقه و جوانان با استعدادش ببریم.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مشگین‌شهر یکی از مناطق مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود که قابلیت‌ها و توانمندی‌های قابل ملاحظه‌ای در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و اجرای منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با کار آفرینی دارد.

ملکی ادامه داد: قابلیت‌های گردشگری، صنایع تبدیل، تکمیلی ، اقتصادی و کشاورزی  در منطقه مشگین‌شهر منحصر به فرد است.

وی عنوان کرد: استفاده بهینه از این امکانات می‌تواند به بسیاری از مشکلات جوابگو باشد.

نماینده مردم مشگین‌شهر در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: منطقه مراد لو منطقه‌ای معتدل است که دامپروری در بعد صنعتی و بزرگ می‌تواند بسیار موفقیت آمیز باشد باید با ارائه مشوق‌های لازم و جذب سرمایه‌گذار زمینه‌های رشد و ترقی را در منطقه فراهم آوریم.

ملکی افزود: سازماندهی اشتغال و رفع بیکاری موجب رونق منطقه و ارزش افزوده بالا و دستیابی به اقتصاد مقاومتی در منطقه می‌شود.

وی یادآور شد: توجه به امر صادرات در تولید ات صنایع تبدیلی باید مورد توجه جدی قرار گیرد اقتصاد درون‌زا  و توجه به استعداد های بالقوه منطقه و تکیه بر توانمندی‌های داخلی می‌تواند زمینه دستیابی به صادرات و ارزآوری یا به عبارت دیگر برون گرا را در عمل به سرمنزل مقصود برساند.

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، یک واحد گاوداری صنعتی با 100 راس گاو مولد و تعداد کل 200 راس گله در روستای مازافای مشگین‌شهر به بهره‌برداری رسید. برای راه اندازی این واحد 2 میلیارد و دویست میلیون تومان تسیهلات پرداخت شده که سهم آورده متقاضی در این طرح 730 میلیون تومان است.

این واحد برای تعداد 10 نفر از جوانان بیکار منطقه ایجاد اشتغال کرده است که امید است با گسترش این واحدها قدم‌های موثری در آینده در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برداشته شود.

نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٤/۱٥

گزارش اختصاصی روزنامه ایران درباره شهر یئری

280 سنگ افراشت 8 هزار ساله هیچ بودجه و حتی نقشهای برای حفاظت از آنها تهیه و تدوین نشده است و سالهای سال این سنگ افراشتها در گرما و سرما به حال خود رها شدهاند و اگر نگهبانی هم نباشد باید قید این ثروت ملی را زد، ثروتی که هر از گاهی بعضی از آنها از موزههای خارجی سر درمی آورند.

وراوی :

ســفر به «شهر یئری» شهری که روی نقشه گردشگری پیدا نیست

شـــهر «یـــری» را بـــرای تهیـــه گـــزارش پیشنهاد میدهنـــد. راســـتش اســـم این شـــهر را تـــا به حـــال نه شـــنیدهام و نـــه دیـــده ام. تصـــورم از آن شـــهری کوچک و قدیمی اســـت، آدمهای پیر و ســـالخوردهای که مثل روســـتای سریزد و ابیانـــه اســـم شهرشـــان را زنـــده نگه داشته اند. کسانی که پیشنهاد سفر به این شهر را میدهند فقط تا همین حد اطلاعات میدهند که شـــهری تاریخی اســـت که از دیـــدن آنجا پشـــیمان نمی شوم. از مشگین شـــهر تا شهر یئری ۳۰ کیلومتر است. در بین راه هیچ علامت و نشانه ای برای پیدا کردن این شـــهر وجود ندارد، برای یافتـــن آن از چند نفری ســـؤال میکنم ولی آنها هم نمیشناسند تا اینکه یکی از اهالی روســـتای «پیرازمیـــان» برایم کروکی شهر یئری را میکشد. طبـــق کروکـــی بـــه ۳ راهـــی کوچکـــی میرســـم؛ تابلـــوی کوچـــک و رنگباختـــه ای مییابـــم؛ «شهر یئری ۵ کیلومتر». راســـت جاده را میگیرم و از میان تاکســـتانهای سرســـبز پیرازمیان عبور میکنم. تاکستانهایی که انگورش را بـــه گفته محلیها روی هوا میخرند. بیشـــتر اهالـــی روســـتا تـــوی همیـــن تاکستانها هستند و به باغ هایشان میرسند چرا که وقتی به روستا میرسم انگار کســـی آنجا زندگی نمیکند. اگر چند بچـــه قـــد و نیمقد را نمیدیدم پیش خودم فکر میکردم روستا خالی از سکنه است. از پیرازمیـــان تـــا شهر یئری باید ۳ کیلومتری بیشـــتر راه نباشد ولی چنان پر افـــت و خیز و ناهمـــوار که جلوبندی ماشـــین را بـــه هـــم میریـــزد. تابلوی دیگـــری پدیـــدار میشـــود کـــه از دور نشـــان میدهـــد یـــک کیلومتر بیشـــتر راه نمانـــده ولـــی وقتـــی بـــه مقابلش میرســـم میفهمـــم ۲ تـــا از دندانه ها را ناشـــیانه پاک کردهاند. درســـت مثل هندوانه فروشهـــای جـــاده ای که روی مقـــوا مینویســـند ۱۰ کیلـــو هندوانـــه هزار تومان و وقتی به وانت میرســـی میبینی صفر آخر را کوچک و کمرنگ نوشته اند. بالاخره گردشـــگری که این همه راه پی این شهر تا به اینجا آمده حتما پی ۲ کیلومتر را هـــم به تنش میمالد و ادامه مســـیر میدهـــد. من هـــم پـــی آن را بـــه تنم میمالم و راه پـــر از چاله چوله را ادامه میدهم تا به محوطه بزرگی میرســـم کـــه بخشـــی از آن را بـــا طنـــاب ســـفید رنگ نایلونی علامتگـــذاری کرده اند. در محوطه طنابکشـــی شـــده، ســـنگ افراشـــتهای بزرگ و کوچکی کنار هم  قرار گرفته اند که شاید در نگاه اول هیچ جذابیتی نداشته باشند. خبری از تابلوی راهنمای گردشگری نیست. نگاه جست و جوگرایانه، نتیجه ای نمیدهد. انـــگار پـــرتابم کرده اند توی یـــک دوره تاریخی که معلوم نیســـت چه دورهای است و کجای این شهر ایستاده ام! تصورم از شهر یری، شهری کوچک و قدیمی بود ولی حال جز چند ســـنگ افراشـــت و پایه های سبز رنگ زمخت و بدقواره ای که کنـــار محوطه بنا کرده اند چیـــز دیگـــری از ایـــن شـــهر نمی یابم. اینترنت هم جواب نمیدهد که ببینم کجـــا آمـــده ام و کمی اطلاعـــات بگیرم تا دســـتکم پاسخ پرســـشهایم را آنجا بیابم. چند دقیقه بعد گردشگران دیگری هـــم از راه میرســـند و آنهـــا هـــم مثل مـــن ســـرگردان و متعجـــب که شـــهر یـــری اینجاست؟ و گله مند از مسیر پر از دســـت انداز. تصمیم به برگشـــت میگیریـــم ولـــی به ماشـــین نرســـیده مـــرد جوانـــی از تنها خانه این شـــهر که کنـــار محوطـــه ســـاخته شـــد و شـــواهد نشـــان میدهد چند ســـالی از عمرش نمیگذرد، همراه پســـر ۴ -۵ ساله اش خارج میشود. «رحیم رسولیان»، نگهبـــان و راهنمای اینجاست. عینکش را میزند و بیخیـــال کفش به پا کردن میشـــود و با همـــان دمپاییهای پالســـتیکی راه میافتـــد تـــا مـــا را ببرد وســـط محوطه طناب کشـــیده شـــده و مثل نوار ضبط شـــده ای اطلاعاتـــی دربـــاره ســـنگ افراشتها بدهد: «این شهر قدیمی که هنوز اسم اصلی آن مشخص نیست مربـــوط به ۶ هزار ســـال پیـــش از میلاد مسیح اســـت و ۴ هزار سال پیش نیز به گفته باستانشناسان از بین رفته است. برخی از شواهد حاکی از آن است که در این شهر آتش سوزی بزرگی رخ داده و شهر از بین رفته است. ساکنان این شهر ستاره و ماه پرست بوده اند و اینجایی که ایستاده ایم معبدشان بوده است. این منطقـــه قرار بود چندین ســـال پیـــش از انقـلاب اکتشـــاف شـــود ولی سالها به دلایل گوناگون به تأخیر افتاد و در نهایت در دهه ۸۰ اکتشـــافات آغاز شـــد و مشـــخص شـــد اهالی این شهر موفق به کشف آهن شده اند.» رســـولیان به ســـوراخهایی کـــه روی سنگافراشـــتها قـــرار دارد اشـــاره میکنـــد، ســـوراخهایی کـــه در نـــگاه اول عـــادی به نظـــر میرســـند: »ایـــن سنگافراشـــتها بر اســـاس موقعیت شـــغلی و شـــخصیت اجتماعـــی افراد ساخته شـــده اند. مثلا کســـی که دارای موقعیت اجتماعـــی بالایی بوده اندازه ســـنگ افراشـــتش بزرگتـــر و بلندتر و زیباتر بوده است. آن زمـــان ســـاکنان این شـــهر برای سنگ افراشت هایشـــان گوهر شبنما نصب میکردند که متأسفانه برخی از آنها پیش از اکتشاف به غارت رفته اند.» توضیحـــات راهنمای معبـــد آنقدر جالب اســـت که نـــگاه ام را به تک تک سنگ افراشـــتها میدوزم، تصاویری کـــه شـــبیه به هـــم هســـتند، گیسهای بلند، چشـــمان گرد و بینی هـــای دراز و صورت هایی بدون دهـــان و با قدهایی بیـــن ۷۰ ســـانتیمتر تـــا ۲ متـــر و نیم که بیشترشان شمشیر به کمر بسته اند! رســـولیان دربـــاره اشـــکال ایـــن ســـنگهای عجیب و غریـب میگوید: «تاریخ این شهر نشان میدهد حقوق اجتماعـــی زنان و مردان مســـاوی بوده تا جایی که حتی ســـخنگوی این معبد یـــک زن بـــوده و ســـنگ افراشـــت او با دهان در این معبد موجود است. البته فرضیـــات گوناگونی دربـــاره اینکه چرا سنگ افراشـــتها دهـــان ندارند وجود دارد. فرضیـــه ای مطـــرح اســـت که در معبد کسی حق حرف زدن نداشته و به همین دلیل هم روی ســـنگها تصویر دهان حک نمیشـــده و تنها کســـی که حق حرف زدن در این معبد را داشـــته فقط سخنگو بوده. امـــا بایـــد دربـــاره قبرهای ســـاکنان این شـــهر هـــم بگویم؛ حـــدود ۶۰۰ قبر در این منطقه کشـــف شده که برخی از آنها نبش قبر شـــده اســـت. اهالی این شـــهر تاریخی به زندگی بعـــد از مرگ اعتقـــاد داشـــته اند و به همیـــن خاطر وقتی کســـی از دنیا میرفتـــه آب و غذا و وسایل ارزشـــمندش را همراه او دفن میکرده انـــد کـــه در دنیـــای دیگر وقتی زنده شد بتواند از آنها استفاده کند.» همراه با او به قســـمتهای دیگری از محوطـــه میرویم. کمـــی پایینتر از معبد، غار کوچکی قرار دارد که به گفته راهنمای این موزه – شـــهر جایی بوده که مردم بـــرای ورود به معبـــد باید در آن غسل میکرده اند و با ظاهری تمیز و آب به سر و رو زده وارد میشده اند. کاشـــت درخـــت انگـــور در ۵ هزار و ۶۰۰ ســـال پیش در شـــهر یـــری از دیگر عجایـــب ایـــن شـــهر اســـت. برخـــی از باستانشناســـانی که از ایـــن مجموعه بازدید کرده اند اعتقاد دارند اهالی این شـــهر جزو نخستین کســـانی هستند که آهن را کشف کرده اند و انگور کاشته اند. امـــا نکتـــه ای کـــه قابل تأمل اســـت نحوه نگهداری از ۲۸۰ ســـنگ افراشت ۸ هزار ســـالهای اســـت که هیچ بودجه و حتی نقشـــهای بـــرای حفاظت از آنها تهیه و تدوین نشـــده اســـت و سالهای ســـال ایـــن سنگ افراشـــتها در گرما و ســـرما به حال خـــود رها شـــده اند و اگر نگهبانی هم نباشد باید قید این ثروت ملی را زد، ثروتی که هر از گاهی بعضی از آنها در موزه های معروف اروپایی سر در می آورند. «مصطفی عزتی» هـــم مثل من از این معبد بازدید میکند و پس از پایان توضیحات جالب راهنما که آدم را ســـر ذوق می آورد و با لختی اندیشـــه در این زمینـــه که در کشـــورمان چه تمدنهای شـــگفت آوری وجود داشـــته، میگوید: «من در طول ۶۵ ســـالی که از خدا عمر گرفته ام به شهرها و کشورهای بسیاری ســـفر کرده ام و از موزه های بیشماری بازدیـــد کـــرده ام ولی باید بـــدون هیچ تعارف و پیشـــداوری بگویـــم هیچ کجا مثـــل کشـــورمان غنـــی از تمـــدن و آثار باستانی نیســـت. من برای نخستین بار اســـت به اســـتان اردبیل سفر میکنم و با دیدن این منطقه واقعاً شـــگفتزده شده ام ولی خیلی هم نارحت هستم کـــه چـــرا میـــراث فرهنگـــی بـــه چنین مناطقـــی بی توجه اســـت. آیـــا واقعا باید چنین ثروتی اینگونه رها بشـــود؟ نباید برای چنین مکانی نقشه و علائم و بروشوری تهیه شود؟» ادامه حرفهای او را راهنمای معبد میگیرد: «کســـانی که بـــرای دیدن این معبد بـــه اینجـــا می آینـــد از وضعیت راه ناهمـــوار گلایـــه مندند، حـــق هم با آنهاســـت. از ســـوی دیگر باید برای این سنگ افراشـــتها و قبرهایی که وجود دارد فکری کرد تا آســـیبی بـــه آنها وارد نشـــود. تا همین چند ماه پیش بعضی از کسانی که اینجا می آمدند بدون آنکه بداننـــد چه میکنند روی این ســـنگها میرفتند و عکس یادگاری می گرفتند و حتی ناخواسته آسیب هم میزدند. من با هزینه خودم محوطه را حصارکشـــی کردم تا دیگر چنین اتفاقاتی نیفتد. اعتقـــاد دارم بایـــد بـــرای جـــذب گردشـــگران امکانـــات ســـاده و اولیه ای مثل ســـرویس بهداشـــتی فراهم آورد. متأســـفانه اینجا کوچکتریـــن امکاناتی برای گردشگر و رضایتمندی آنها ندارد. اگر می بینید گردشگر می آید به خاطر علاقهمندی به تاریخ و گذشـــته کشـــور است.» زمـــان رفتـــن اســـت و بـــه ایـــن فکر میکنم که تماشـــای چه منطقه دیدنی و منحصـــر به فـــردی را در طـــول ایـــن سال ها از دست داده ام. معبدی که اگر اســـمی از آن بـــرده شـــود و تصاویری از آن منتشـــر شود میتواند برای بقیه هم دیدنی و شـــگفت انگیز باشـــد. معبدی کـــه اگـــر مســـئولان محلی و مســـئولان میراث فرهنگی اندکـــی برای نگهداری و معرفـــی آن توجـــه کننـــد می تواند به یکی از جاذبه های گردشگری این استان تبدیل شود.

نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٤/۱٥

۳۵۰ هزار گردشگر به مشگین شهر سفر کردند

معاون فرماندار مشگین شهر گفت: در 2 روز تعطیلات عید فطر بیش از 350 هزار گردشگر به این شهرستان سفر و از جاذبه های سیاحتی آن استفاده کرده اند.

وراوی :

ولی قاسمی سه شنبه طی مصاحبه ای گفت: ظرفیت تمامی مراکز اقامتی این شهرستان تکمیل شده و مسافران در مدارس ، سالن های ورزشی اسکان داده شدند.
وی بیان کرد: تمامی پارک ها و بوستان های شهر مملو از چادرهای اقامتی مسافران شده و ورود گردشکران به منطقه همچنان ادامه دارد.
شهرستان مشگین شهر در شمال غرب اردبیل واقع بوده و یکی از شهرهای گردشگری مهم استان محسوب می شود.
کوه سبلان، مجموعه آب های گرم معدنی واقع در دامنه سبلان، پل معلق، مجموعه آثار باستانی از جمله کهنه قالا و قلعه دیو، بقعه شیخ حیدر، مجموعه شهر یئری و .. از جمله جاذبه های این شهرستان می باشد.

ایرنا

نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٤/۱٥
عصر دیروز:

مجمتمع آبدرمانی نگین دودو مشگین شهر با حضور وزیر نیرو افتتاح شد

با حضور وزیر نیرو مجتمع آبدرمانی مدرن نگین دودو شهرستان مشگین‌شهر افتتاح شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.

وراوی :

عصر دیروز با حضور حمید چیت‌چیان وزیر نیرو مجتمع آبدرمانی مدرن نگین دودو شهرستان مشگین‌شهر در دامنه سبلان و در تقاطع ورودی آب‌های درمانی قینرجه و موئیل افتتاح شد.

یحیی نصیری مدیر عامل مجتمع آبدرمانی نگین دودو در خصوص این مجتمع مدرن درمانی گفت: این مجتمع دارای استخرهای مجزای زنانه و مردانه ، اماکن اقامتی ، رفاهی و خدماتی که در فاز اول آن استخرهای زنانه و مردانه به صورت مدرن طراحی و اجرا شده است که به دستان وزیر نیرو افتتاح و آماده استفاده شد.

وی افزود: این پروژه در مرداد ماه سال ۹۴ شروع شده بود که عرض یک سال افتتاح شد و فاز بعدی آن نیز در قالب مراکز اقامتی، هتل و استخر خصوصی و رستوران پیش بینی شده که به زودی فعالیت عمرانی آن نیز آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: این پروژه در زمینی به مساحت ۱۲ هزار متر مربع و با زیر بنای ۱۱۰۰ متر مربع اجرا شده که برای اجرای آن ۳۰ میلیارد ریال هزینه شده و بالغ بر ۲۰ نفر در فاز اول این پروژه مشغول به کار شده است و برای ادامه این پروژه نیاز به حمایت دولت در اعطای تسهیلات کم بهره هستیم.

ابرهیم امامی فرماندار مشگین‌شهر گفت: مجتمع آبدرمانی مدرن نگین دودو در سال گذشته با سرمایه گذاری بخش خصوصی در دامنه سبلان اجرا شده که آب مورد نیاز این مجتمع از چشمه معروف آبگرم دو دو که سال ها بدون استفاده رها شده بود تامین شده است.

وی افزود: در حال حاضر علاوه بر این پروژه بالغ بر ۸ مجتمع جدید گردشگری در قالب آبدرمانی ، کمپ اقامتی ، خدماتی و رفاهی در مسیر جاده گردشگری در حال اجرا است به طوری که به طور میانگین در هر ۵۰۰ متر از طول این مسیر یک واحد گردشگری استقرار یافته که در نوع خود بی نظیر است و به زودی آماده افتتاح می‌شوند.

وی تاکید کرد: شهرستان مشگین شهر با داشتن قابلیت های متعدد گردشگری از جمله آب های گرم معدنی ، کوهستان سبلان، جنگل های بکر ارسباران و آثار متعدد باستانی و تاریخی توانسته نظر تعداد زیادی از سرمایه گذاران را به خود جلب کند.

نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٤/۱٥

ولی ملکی در گفتگو با اقتصاد مولد:

برخی مرز بین نقد منصفانه و تخریب را نمی دانند/حل و فصل بیکاری ، بدون ابزار توسعه ممکن نیست

مصاحبه نشریه اقتصاد مولد با مهندس ملکی

جناب آقای مهندس ملکی با توجه به اینکه از مدت ها پیش در رسانه ها به عنوان چهره برتر و مطرح در عرصه انتخابات پیش رو هستید آیا ملکیحضورتان در انتخابات قطعی است یا خیر؟

از یک سال پیش افراد موثر و معتمد شهرمان با حضور دردفتر اینجانب در تهران برای کاندیدا شدن در انتخابات رسما از بنده دعوت می نمودند اما اینجانب بنا به دلایل مختلف که شاید گفتن آن در اینجا مصلحت نیست اعلام آمادگی نمیکردم . منتها در عید نوروز امسال وقتی در مشکین شهر حضور چند روزه ای داشتم از سوی افراد زیادی که نسبت به اینجانب محبت داشته اند موضوع حضور درانتخابات به دفعات مورد تاکید قرار گرفت و در جراید و رسانه های حقیقی و مجازی نیز به گونه ای این ابراز محبت بروز و ظهور پیدا می کرد.

در نهایت بعد از بررسی و مطالعات جوانب امر خودم را در بین دو سئوال قرار دادم اول اینکه آیا سلامت جسمی و امنیت روحی و روانی شخصی اولویت دارد یا در مورد درخواست مردم نجیب منطقه مشگین شهر پاسخ مثبت بدهم؟ سوال دوم و از همه مهمتر در صورت حضور یا عدم حضور قضاوت تاریخ و مردم منطقه در مورد من چه خواهد بود؟

بعد از مشورت های مختلف با افراد امین و صاحب نظر تصمیم گرفتیم در صحنه انتخابات حضور فعال داشته باشیم.

ـ اینک که برای حضور در صحنه انتخابات اعلام آمادگی کرده اید نسبت به هجمه های مغرضانه که برخی سایت های خبری شهرستان و رسانه های محلی داشته و خواهند داشت چه نظری دارید؟

ـ کثرت جراید و رسانه های حقیقی و مجازی فی النفسه به عنوان عامل تنویر افکار عمومی مورد استفاده قرار می گیرند اما برخی از آنها هدفشان مسموم کردن فضای اجتماعی شهر می باشد. به نظر می رسد اینها مرز بین نقد منصفانه و تخریب را یا نمی دانند یا اینکه ازسوی اشخاص مغرض و بی تقوا هدایت می شوند. آنهایی که از روی نا اگاهی قلم زهراگین به دست می گیرند با ایجاد ارتباط و ارائه برنامه و مطالب روشن قابل اصلاح و تغییرهستند ولی آنهایی که هدایت شده با قلم زهر آلود افکار عمومی را مسموم می کنند به هیچ وجه تغییرپذیر نیستند. لذا نباید به اینگونه قلم فرسایی های مسموم اعتنا کرد.

ـ جناب آقای مهندس ملکی، با توجه به اینکه از بدو ورود به صحنه انتخابات مشگین شهر (سال ۷۸،دوره ششم)شعارها و برنامه های شما نسبت به سایر کاندیداها متمایز بوده و بیشتر تاکید برمحور توسعه اقتصادی منطقه و ایجاد تغییرات اساسی در بافت شهری با صنایع کشاورزی ،گردشگری،صنایع مکانیکی و معرفی صنایع دستی بوده است، آیا در راستای برنامه قبلی حرکت خواهید کرد یا برنامه های کامل و جامع تری خواهید داشت؟

امروزه به مدد ارتباطات، جهان به صورت دهکده ای در آمده است . با نگاه بسته و بدون در نظرگرفتن پیشرفت علوم و فنون جهان معاصر و عدم همسویی با آن ، رسیدن به توسعه اقتصادی میسر نخواهد بود.

لذا اعتقاد دارم با لحاظ کردن جمعیت کشور و منطقه و شهرستان ، ایجاد اشتغال و حل و فصل بیکاری ، بدون توجه به ابزار توسعه ممکن نخواهد شد. ابزار توسعه عبارت است از بالا بردن بهره وری از نعمت های خدادادی در زمین، کشف استعدادهای منطقه مشکین شهر که از روز اول از اهداف اساسی اینجانب بوده است. استعداد مشکین شهر به ترتیب اولویت در زمینه گردشگری ، صنایع دستی، صنایع کشاورزی، صنایع معدنی و مکانیکال است. ما با این باور برنامه های خود را ارائه دادیم و در دوره نمایندگی مردم در مجلس نیز ضمن توجه به ایجاد زیرساخت ها برطبق اولویت های فوق الذکر اقدام نمودیم که درکتاب خدمت بی منت فعالیت های انجام شده بصورت مشروح آمده است . اینک بعد از گذشت قریب به یک دهه با درک بهتر واقعیت های جامعه و شهرستان ، برنامه های کاملتری را تدوین کرده ایم. درصورت توفیق استقرار در سنگر خدمت گذاری مردم، مصمم تر از قبل نسبت به اجرای برنامه ها اقدام خواهیم کرد.

ـ ارزیابی شما از انتخابات اسفند ۹۴ چه می باشد؟

باور من این است که این دوره فعالیت انتخاباتی زودتر از دوره های قبلی شروع شده است. اما اگر منظور شما از ارزیابی موقعیت کاندیداها و شرایط آنها باشد، به نظرم هنوز زود است . چون تنور انتخاباتی خیلی داغ نشده است در ضمن اگر من بخواهم در مورد کاندیداها نظر بدهم شاید مناسب نباشد.

بهتر است این سئوال را از مردم بپرسید، زیرا مردم قضاوت نهایی را خواهند کرد .

نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٤/۱٥


مجتمع عظیم با اشتغال زایی 150 نفر در مشگین شهر کلنگ زنی شد

به گزارش ایرنا ، نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در آیین کلنگ زنی این مجتمع گفت: این مجتمع شامل انبار تمام مکانیزه نگهداری محصولات کشاورزی ، کارخانه تولید آرد گندم و کارخانه تولید ماکارونی می باشد.ولی ملکی افزود: این مجتمع در زمینی به مساحت پنج هکتار و با سرمایه 400 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی و با مشارکت صندوق توسعه ملی ایجاد خواهد شد.او از همکاری ادارات کل استان اردبیل در صدور مجوزهای قانونی لازم قدردانی کرد.این مجتمع در بخش مرادلوی مشگین شهر در حاشیه جاده مشگین شهر ، مغان احداث می شود و بر اساس برنامه زمان بندی شده مرحله اول آن تا نیمه دوم سال آینده به بهره برداری خواهد رسید

نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٤/۱٥


بیمارستان مشگین شهر به تجهیزات جدید مجهزمی شود

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی یکی از کمبودهای اصلی بیمارستان حضرت ولیعصرمشگین شهر را نبود دستگاه ام آر آی دانست و گفت: با مساعدت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل امسال این مرکز درمانی به دستگاه پیشرفته ام آر آی مجهز می شود.ولی ملکی روز سه شنبه در جریان بازدید از بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) و عیادت از بیماران بستری این بیمارستان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا از خدمات ارائه شده در این مرکز درمانی اظهار رضایت کرد.او اظهار کرد: بزودی و همزمان با هفته بهداشت و سلامت ساختمان کلینیک تخصصی این بیمارستان با اعتباری بالغ بر 50میلیارد ریال به بهره برداری می رسد.میرعلی رحیمی زاد فرماندار مشگین شهر نیز در دیدار با مددجویان مرکز نگهداری معلولان شهید فیاض بخش مشگین شهر گفت: در سال جاری تکمیل ساختمان جدید این مرکز با مشارکت خیرین منطقه از اولویت های کاری اداره بهزیستی خواهد بود.او افزود: هم اکنون حدود یکصد معلول ذهنی در این مرکز نگهداری می شود

نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٤/۱٥

مطهری: صداوسیما بدون قانون اداره می شود

تهران- ایرنا- نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان این که صداوسیما باید براساس قانون اساسی دارای سه قانون مجزا باشد، گفت: صدواسیما در حال حاضر بدون قانون اداره می شود.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی مطهری که به عنوان نماینده طراحان طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا وسیما در جلسه علنی روز یکشنبه سخنرانی می کرد به ضرورت تصویب یک فوریت این طرح تاکید کرد.
وی با یادآوری اصل 175قانون اساسی اظهارداشت: خط مشی و اداره سازمان صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می‌کند؛ بنابراین ما درباره صدا وسیما نیاز به سه قانون؛ خط مشی و اصول کلی، قانون اداره صدا و سیما و قانون نظارت بر صدا و سیما داریم.
وی با بیان این که قانون خط مشی و اصول برنامه‌های سازمان صدا و سیما در اوایل انقلاب تصویب شده و قانون خوبی است، خاطرنشان کرد: این قانون کلیاتی را از نظر پایبند بودن صدا وسیما به اصول کلی اخلاقی بیان کرده، اما قانون اداره سازمان صد او سیما در سال 59 یعنی قبل از بازنگری و پس از آن اصلاح نشده است.
نایب رییس مجلس تصریح کرد: درحالی که در بازنگری قانون اساسی درباره اداره صدا وسیما تغییراتی ایجاد شد و طبق قانون اساسی اولیه سازمان صدا وسیما دارای شورای سرپرستی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه بود که این شورا مدیرعامل سازمان را تعیین می کرد.
وی بایادآوری این که بعد از بازنگری قانون اساسی شورای سرپرستی از بین رفت، اظهار داشت: رئیس این سازمان توسط رهبر معظم انقلاب تعیین می ‌شود و لازم بود که قانون اداره صدا وسیما که از سال 68 به بعد اصلاح نشده، مورد بازنگری قرار گیرد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: درحال حاضر صدا وسیما بدون قانون اداره می‌شود، در واقع بعد از بازنگری قانون اساسی با مجوزی که رهبر معظم انقلاب به رئیس وقت داده‌اند، اداره می‌شود.
مطهری قانون شورای نظارت بر صدا وسیما مصوب سال 70 را قانون ضعیفی دانست و اظهار داشت: نظارت بر صدا وسیما توسط این شورا، نظارت و امری تشریفاتی است. بنده دو دوره نماینده قوه مقننه در این شورا بودم و به عیان مشاهده کردم که نظارت این شورا تاثیرگذار نیست و انتقاداتی هم که از شورا به رئیس سازمان ارسال می‌شود یا بدون پاسخ می‌ماند یا در صورتی که کار به رسانه‌ها کشیده شود، پاسخی خواهد داشت.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید براین که لازم است قانون نظارت بر سازمان صدا و سیما اصلاح شود، گفت: از همین جهت طرحی را با عنوان اداره و نظارت بر صدا و سیما تهیه کرده‌ایم که کار کارشناسی لازم انجام شده با مدیران سازمان،‌ روسای قبلی و مرکز پژوهش‌ها نیز مشورت‌هایی انجام شده است، لذا فوریت این طرح ضرورت دارد. در صورت نیاز به اصلاح در جزئیات در کمیسیون فرهنگی این کار انجام می‌شود.
ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس نیز در مخالفت با یک فوریت این طرح گفت: در شرایط امروز جامعه که نیاز به کار و تولید بیشتر است ارائه چنین طرح هایی در مجلس موضوعیت ندارد درحالیکه جزئیات آن نیز نامشخص بوده و درباره آن اطلاع رسانی نشده است.
همچنین ولی ملکی نماینده مردم مشکین شهر در مجلس به عنوان موافق یک فوریت این طرح اظهارداشت: از سال 68 تا به امروز با وجود تحولاتی که در دنیا در بحث رسانه‌ها به وجود آمده اما صدا و سیما که رسانه ملی است تا به حال هیچ اقدامی انجام نداده است، لذا یک فوریت این طرح برای الزام اصلاح در اداره و نظارت این سازمان است.
درنهایت نمایندگان با 114 رای موافق، 66 رای مخالف، 5 رای ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه با فوریت طرح اداره و نظارت بر صداوسیما مخالفت کردند و این طرح که یک رای کمتر برای تصویب کسب کرد به صورت عادی در کمیسیون فرهنگی بررسی خواهد شد.

نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٤/۱٥

رایزنی هیات مجلس شورای اسلامی با رئیس گروه دوستی پارلمانی ویتنام و ایران در هانوی

کوالالامپور- ایرنا - یک هیات از مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه به سرپرستی 'حمیدرضا فولادگر' در هانوی با رئیس گروه دوستی پارلمانی ویتنام و ایران در محل مجلس ملی ویتنام دیدار و برای توسعه همکاری های پارلمانی رایزنی کردند.

 

به گزارش ایرنا، 'محمدمهدی مفتح' نماینده تویسرکان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، 'اسدالله قره‌ خانی' نماینده مردم علی آبادکتول و سخنگوی کمیسیون انرژی، 'حسین امیری خامکانی' نماینده مردم زرند و کوهبنان و نایب رئیس کمیسیون انرژی و 'ولی ملکی' نماینده مشکین شهر و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعضای هیات پارلمانی ایران هستند که در این دیدار حضور داشتند.
ریاست این هیات را 'حمیدرضا فولادگر' نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی برعهده دارد.
براساس این گزارش، هیات پارلمانی ایران روز پنجشنبه با 'نگوین وان فا' رئیس گروه دوستی پارلمانی ویتنام و ایران در محل مجلس ملی ویتنام در هانوی پایتخت این کشور جنوب شرق آسیا دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار با تاکید بر تلاش برای افزایش رایزنی ها در خصوص تقویت دیپلماسی پارلمانی بین ایران و ویتنام، خواستار تداوم مشورت های تخصصی میان کمیسیون های مجالس دو کشور شدند.
مقام های پارلمانی ایران و ویتنام در این دیدار خواستار انجام سفرهای پارلمانی در سطوح هیات رئیسه، روسای کمیسیون ها و اعضای پارلمان بین دو کشور شدند.
'صالح ادیبی' سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام دی ماه سال گذشته با 'نگوین تی کیم نگان' رئیس مجلس ملی این کشور جنوب شرق آسیا دیدار و راه های تقویت همکاری های پارلمانی دو کشور را بررسی کرده بود.
تقویت دیپلماسی پارلمانی، تبادل هیات های عالی رتبه، ملاقات روسا و اعضای کمیسیون های تخصصی و همچنین گروه های دوستی پارلمانی محور اصلی مذاکرات بلندپایه ترین دیپلمات ایران در هانوی و رئیس مجلس ملی ویتنام بود.
چهاردهمین دوره مجلس ملی ویتنام یا مجمع ملی مرداد ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد. 500 نماینده این دوره از مجلس ملی ویتنام برای یک دوره از سال 2016 تا سال 2021 میلادی انتخاب و به مجلس راه یافته اند.

نویسنده: مهندس نصرآبادی - ۱۳٩٦/٤/۱٥
نماینده مردم مشگین شهر در مجلس:

مصرف انرژی در ایران بیش از سایر مناطق است/ضرورت ابلاغ الگوی مصرف

شناسهٔ خبر: 3935302 -شنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۵۱

اردبیل – نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: مصرف انرژی به ویژه برق در ایران بیش از سایر کشورها است و لازم است نسبت به مدیریت بهینه فرهنگسازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی ملکی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اردبیل تصریح کرد: متأسفانه مصرف برق مورد بی‌توجهی است و همچنان حتی در ادارات مصرف لامپ‌های ۱۰۰ واتی مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه در امر فرهنگ‌سازی مدیریت مصرف کم‌کاری شده است، اضافه کرد: این در حالی است که فرهنگ‌سازی می‌تواند به مدیریت مصرف و کاهش میزان مصرف بینجامد.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی خواستار ابلاغ دستورالعمل و الگوی کاهش مصرف به ادارات استان شد و بیان داشت: انتظار می‌رود استانداری میزان خاصی از کاهش مصرف را ابلاغ کند.

ملکی تأکید کرد: در کنار این مهم ضروری است صداوسیما نیز فرهنگ‌سازی مناسبی داشته و نسبت به نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف اقدام کند.

وی با تأکید به ضرورت تبدیل مصرف بهینه به فرهنگ عمومی ادامه داد: ادارات نیز می‌بایست به ضرورت‌های مدیریت مصرف برق و گاز از جمله استفاده از انرژی‌های خورشیدی و تمهیدات لازم برای کاهش مصرف گاز توجه نشان دهند.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به کمبودهای این شهرستان در زیرساخت‌های درمانی افزود: مشگین شهر در قبل و بعد از انقلاب تنها یک بیمارستان داشته و به تخت‌های آن ۳۰ مورد اضافه شده است.

به گفته ملکی در حالی که مسئولان بهداشت و درمان تعداد تخت‌های این بیمارستان را ۱۷۶ مورد عنوان می‌کنند، این بیمارستان ۹۶ تخت خواب دارد و لازم است حداقل ۸۰ تخت دیگر اضافه شود.

نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی همچنین سرنوشت اوراق قرضه پرداختی به ادارات را نگران کننده توصیف کرد و افزود: این اوراق فعلاً هزینه می‌شود و مشخص نیست در آینده چه سرنوشتی خواهند داشت.

مطالب قدیمی تر »
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :